Znovuotevření škol

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOL

Na základě aktualizovaného vydání manuálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 je složení skupin neměnné, ale ředitel školy může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost školních skupin.
V současné chvíli je jedna školní skupina naplněna a pro zachování úrovně a efektivity distančního vzdělávání zůstane až do konce školního roku pouze jedna.

První den vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka následující:

závázná přihláška: zde
česné prohlášení: zde

Rády bychom Vás informovaly o aktuální situaci související s otevřením škol. Jak jistě víte z médií či jiných zdrojů, povinná školní docházka bude od 25. 5. 2020 s přítomností žáků ve škole dobrovolná. Po obdržení a prostudování manuálu MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“  jsme zvážily všechna nařízení a doporučení a vzhledem k organizačním, kapacitním a personálním možnostem naší školy jsme vyhodnotily následující:

 •  Provozní doba školy

Vzhledem k organizačním, personálním a prostorovým podmínkám naší školy je možné otevřít školu s naplněním 2 homogenních skupin po 14 žácích z důvodu zachování bezpečné vzdálenosti mezi žáky (2 m). V každé skupině budou žáci z různých ročníků naší školy. Tyto skupiny se nebudou ve škole potkávat, každá bude mít svůj prostor včetně sociálního zařízení a odkládání oblečení a obuvi. Každou skupinu povede nastálo jeden pověřený pedagogický pracovník (tz. že Vaše dítě může trávit tento čas s jinou paní učitelkou než je zvyklé). Provoz školy je možné zajistit od 8 do 12 hodin. Jelikož strava nebude v tomto nouzovém režimu zajištěna, je potřeba si dítě vyzvednout k času 12:00.

 •  Vstup do školy, odchod do školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Škola musí minimalizovat velké shromáždění osob před školou a bude zajišťovat organizaci pohybu osob před školou. Bude tedy nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (pokud se nejedná o členy jedné domácnosti), pro všechny osoby nacházející se před školou bude platit povinnost zakrytí úst a nosu. Žáky bude před školou v uvedený čas vyzvedávat pedagogický pracovník, který jednotlivou skupinu odvede do prostor, kde bude skupina po celý čas setrvávat. Budou tedy rozvrženy časy příchodů žáků jednotlivých skupin tak, aby se žáci vzájemně nepotkali a tyto časy bude nutné bezpodmínečně dodržovat. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žákům bude vymezen prostor pro odkládání oděvů a obuvi (pohyb v běžném prostoru šaten nebude možný).

 •  Pobytový režim ve škole

Hygienické návyky – neprodleně po uložení oděvů a po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce, a to i po předchozím umytí rukou – zde Vás prosíme o velkou sounáležitost. Pokud už teď víte, že dítě se do školy vrátí, prosíme Vás, abyste již nyní dítěti vysvětlili správný způsob mytí rukou – 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem. Toto se bude opakovat po každém vzdělávacím bloku. Dále je potřeba, aby dítě mělo na den minimálně 2 roušky, a prosíme Vás, abyste svému dítěti vysvětlili, jak tuto ochranu úst a nosu správě používat a zacházet s ní. Každé dítě bude mít ke každé roušce uzavíratelný sáček, kam si bezpečně sejmutou roušku může odložit a zase si ji zpětně vyjmout a samostatně a správně (správnou stranou) nasadit – toto musí dítě zvládnout zcela samo.

 •  Pobyt ve třídě

Maximální počet žáků ve skupině bude v naší škole 14 žáků (obsazení skupiny se nesmí až do konce školního roku měnit), každý žák bude muset sedět v jedné lavici – lavice budou rozmístěny tak, aby odstupy mezi žáky byly 2 metry. Pedagogičtí pracovníci, kteří budou mít jednotlivé skupiny na starosti, pak rozhodnou, zda budou žáci celou dobu pobytu ve třídě muset mít ochranu nosu a obličeje (rouška) – toto si zvolí pedagog sám, chápeme, že to bude pro děti velmi obtížné, pokud přihlédneme k teplotám, které jsou obvyklé pro toto roční období, nicméně je to nařízení a my se ho musíme držet. Bohužel osobnější kontakt mezi žáky nebude možný z důvodu dodržování bezpečné vzdálenosti. Z tohoto důvodů také prosíme, abyste dětem opravdu vysvětlili, že režim a fungování školy, na jaké byly děti zvyklé do 11. března tohoto roku, bude od 25. 5. do konce školního roku odlišný. Bohužel je zakázán pobyt venku mimo areál školy, nebude tedy možné s dětmi trávit čas v parcích, jak jsme v těchto měsících zvyklí. Taktéž i tělesná výchova je zakázána.

 •  Pravidla chování v třídě i v prostorách školy

Bude nutné, aby si žáci zachovávali odstup mezi sebou na již zmíněné 2 metry. Prosíme Vás, abyste dětem pomohli i v orientaci, jakou vzdálenost asi 2 metry představují. O přestávkách nebude možný pohyb po chodbách (žádný pohyb mimo třídu vyhrazenou pro skupinu), na toalety budou žáci docházet samostatně tak, aby se na nich nepotkali – to bude zajišťovat dohledem pověřený pedagog. Žák při opuštění místnosti vyhrazené pro svou skupinu musí vždy použít roušku.  Při vstupu do třídy si žák vydezinfikuje ruce a vrátí se do své lavice, která bude pro něj až do konce školního roku neměnná. Pedagog, který povede danou skupinu, zajistí, aby děti usedaly do lavic s vydezinfikovanýma rukama, podle pokynů uloženými věcmi, zajistí každou hodinu důkladné větrání třídy a bude především dohlížet na to, aby byla uvedená opatření dodržována. Pokud zjistí, že žák tato pravidla nedodržuje (důkladná hygiena, správné nasazování/sejmutí/ukládání roušky, nedodržování rozestupů) a po opakovaném upozornění zákonných zástupců dítěte nedojde k nápravě, může být žák z této školní skupiny vyloučen do konce školního roku.

 •  Příznaky možného onemocnění

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák bude vykazovat některý z těchto příznaků, bude nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka ze školy. O podezření pak škola bude informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci pak budou umístěni do jiné místnosti nebo budou aktivity změněny na pohyb venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka.

 •  Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 4. porucha imunitního systému, např.
 • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
 • při protinádorové léčbě,
 • při transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka ve škole.

Víme, že vše výše popsané je opravdu velice náročné ve všech směrech a nejvíce to samozřejmě bude náročné pro samotné děti. Nicméně pravidla, která byla dána, se musí respektovat a my jako škola se jimi musíme řídit. Je nám to velice líto, že nemůžeme v této věci podniknout více. Vzhledem ke zpětné vazbě od některých rodičů, díky které již dnes víme, že některé děti za výše popsaných podmínek do školy nenastoupí, chceme dále těmto dětem zajišťovat výuku online, která se nám jeví daleko efektivnější než pouhé „hlídání dětí“, které je nám tedy do konce května umožněno. Z tohoto důvodu je nutné omezit i přímou přítomnost pedagogických pracovníků ve škole. Aktivity, které budou probíhat ve škole, budou sestávat z obdobné práce, kterou děti znají z online výuky. Jelikož budou ve skupinách děti z různých ročníků, budou ve třídě pracovat na učebních materiálech zaslaných třídními učitelkami samostatně s dopomocí přítomného pedagoga a plnit si tak to, co děti doma při distanční výuce a výuce online.