COVID 19 – provoz školy

Milí rodiče!

S návratem žáků do škol a s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace jsou školy v rámci svých možností povinné realizovat a dodržovat preventivní epidemiologická opatření. Při jejich nastavení se opírají o dokument PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021VZHLEDEM KE COVID-19 (dále také „Manuál“), který pro školy vydalo MŠMT.

Proto i naše škola vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a také vzhledem k prostorovým podmínkám našeho školního zázemí musela přistoupit na opatření, o jejichž respektování Vám žádáme.

Základní pravidla pro vstup a pohyb osob ve škole od 1. 9. 2020:
- všechny osoby pohybující se v prostorách ZŠDN dodržují základní hygienická pravidla a dezinfikují si ruce (k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem):

  • při příchodu do školy (za hlavními vchodovými dveřmi)
  • při příchodu do třídy (po přezutí a sundání oděvu)
  • před vstupem do školní jídelny
  • před vyučovací hodinou a po vyučovací hodině tělesné výchovy
  • před vyučovací hodinou a po vyučovací hodině informatiky

- do školy je umožněno vstoupit jen osobám, které nevykazují příznaky infekčního onemocnění

- do školy nevstupují kromě žáků a zaměstnanců školy žádné osoby bez předchozího ohlášení (pokud chtějí zákonní zástupci žáků navštívit některého z pedagogů, lze toto umožnit pouze po řádné domluvě)

-  ve škole bude zajištěno pravidelné intenzivní větrání všech prostor, kde se žáci pohybují

-  v jídelně budou žákům individuálně vydány příbory a rozlévány nápoje

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

  • pokud jsou příznaky onemocnění patrné již při příchodu žáka do školy – není žák vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
  • pokud jsou příznaky onemocnění patrné při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – oznámí škola tuto skutečnost neprodleně zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy
  • pokud se příznaky se vyskytnou či jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – škola neprodleně poskytne žákovi i pedagogickému personálu ochranu úst a nosu a zajistí izolaci žáka od ostatních přítomných ve škole a současně informuje zákonného zástupce žáka o bezodkladném vyzvednutí žáka ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Výskyt onemocnění Covid-19 u žáka a zajištění výuky

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Účastnit se distančního vzdělávání je pro žáky povinné.

Vedení školy průběžně sleduje aktuální stav a vývoj epidemiologické situace v kraji (i v celé zemi) – tzv. stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, z nichž vychází specifická opatření pro školy a školská zařízení.

Na závěr našeho dopisu bychom Vám rády poděkovaly za respektování a dodržování výše uvedeného a přejeme Vám všem hodně zdraví a abychom všichni zvládli nadcházející školní rok bez větších omezení. Bohužel už teď víme, že se některých aktivit budeme muset dočasně vzdát, ale i tak věříme, že se nám podaří vytvořit pro děti příjemné prostředí, kam se budou těšit a kde se naučí spoustu nových věcí a získají mnoho nových zážitků.

Srdečně zdraví Tereza Jurášová a Jana Kunovská, zřizovatelky školy