Zápis do 1. třídy 2020

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

termín: pondělí 27. 4. 2020 – čtvrtek 30. 4. 2020
čas: 9:00 – 16:00
forma: dálkovým přístupem přes ICT nástroje pro distanční komunikaci

Kterých dětí se zápis týká?
Jde o děti, které dovrší šesti let do 31. 8. 2020

 Jaké dokumenty bude potřeba zaslat škole? (I. část zápisu – formální)
1) Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Žádost prosím vyplňte, podepište a spolu s ostatními dokumenty odešlete – žádost naleznete zde.

2) Průvodní dopis
Součástí zápisu do 1. ročníku je obvykle také rozhovor se zákonnými zástupci žáků. Vzhledem k situaci, která výše zmíněný rozhovor v současné chvíli neumožňuje,  prosíme rodiče, kteří budou chtít zapsat své dítě na naši školu, aby tento průvodní dopis připojili jako přílohu k Žádosti o přijetí k povinné školní docházce. V tomto dopisu nám můžete sdělit např. proč jste si vybrali naši školu k zapsání svého dítěte, co Vás na naší škole zaujalo, můžete kupříkladu vybrat pilíře naší školy, se kterými nejvíce souzníte a napsat proč, kde jste se dozvěděli o naší škole, jaká máte očekávání od soukromé školy, kterou byste rádi, aby Vaše dítě navštěvovalo atd.

3) Podmínky zápisu k základnímu vzdělávání
Dokument si prosím přečtěte, podepiště a odešlete spolu s ostatními dokumenty – dokument naleznete zde.

4) Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem k povinné školní docházce
Dokument si prosím přečtěte, podepiště a odešlete spolu s ostatními dokumenty – dokument naleznete zde.

5) Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Výzvu prosím vyplňte, podepište a spolu s ostatními dokumenty odešlete – dokument naleznete zde.

Prosíme, abyste všechny tyto dokumenty zaslali škole do
10. dubna 2020
a to dvěma způsoby:

a) doporučeně prostřednictvím České pošty na adresu:
Soukromá základní škola Dobré nálady, Jílová 8, Olomouc, 779 00

b) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu:
info@zsdobrenalady.cz

 O přijetí Vámi zaslaných dokumentů Vás budeme informovat na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

 Kdy požádat o odklad?
V případě, že budete žádat o odložení nástupu Vašeho dítěte k povinné školní docházce, zašlete všechny dokumenty potřebné k rozhodnutí o odkladu školní docházky, a to:

1) Žádost o odklad školní docházky – naleznete zde.
2) Doporučující posouzení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)
3) Vyjádření odborného lékaře – pediatra (nebo klinického psychologa)

 Ředitel školy vydá rozhodnutí, že je nástup k povinné školní docházce o rok odložen. To znamená, že k zápisu se s dítětem musí rodiče dostavit o rok později.

Zápis formou dálkového přistupu (II. část zápisu)
Z důvodu výjimečného stavu jsme se rozhodli udělat zápis formou rozhovoru dítěte se zapisujícím pedagogem prostřednictvím ICT komunikačního nástroje. V souvislosti s volbou tohoto komunikačního nástroje bychom Vás chtěli požádat, zda byste mohli Vaše dítě na takový způsob komunikace připravit a vysvětlit, o co se bude jednat. Jsme si samozřejmě vědomi, že se jedná o nestandardní situaci, nicméně bohužel v současné chvíli musíme využít dostupné prostředky k tomu, abychom s dítětem mohli mluvit. Proto Vás prosíme, abyste Vaše dítě připravili na to, že proběhne rozhovor s paní učitelkou a abyste nechali své dítě samostatně povídat i „pracovat“ na zadaných úkolech.

Registrace k dálkovému zápisu
Po obdržení všech potřebných dokumentů k formální části zápisu zveřejníme odkaz na registraci k dálkovému zápisu na webových stránkách školy. Prosíme, abyste se všichni zaregistrovali na Vámi vybraný termín.

 Kolik prvních tříd budete otevírat a kolik žáků v 1. třídách bude?
Budeme otevírat jednu 1. třídu s maximálním počtem 16 žáků.

Kdy se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato?
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude oznámeno na webu školy ve formě seznamu pod registračním číslem, které bude zákonným zástupcům přiděleno po doručení veškerých potřebných dokumentů a to elektronicky na email, který uvedete v Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Budeme se snažit, aby ke zveřejnění výsledků zapisu došlo co nejdříve. Rozhodnutí v listinné podobě bude následně předáno zákonným zástupcům do vlastních rukou, a to nejlépe osobně v předem dohodnutém termínu, případně poštou na adresu uvedenou v žádosti.

Musí rodiče k zápisu přihlásit i děti, kterým byl vloni nástup do 1. třídy o jeden rok odložen rozhodnutím ředitele o odkladu?
Ano, i děti, kterým byl udělen odklad nástupu k povinné školní docházce, musí rodiče přihlásit k zápisu.

Musí se jít rodiče s dítětem zapsat i na spádovou školu?
Jelikož povinností každého rodiče je zapsat dítě k povinné školní docházce a naše škola není spádová a kapacita třídy je omezená, doporučujeme tedy, aby rodiče zapsali své dítě i na jinou školu (spádovou) než jen na tu naši. V případě nepřijetí tak předejdou další administrativním záležitostem.

 Dostanou rodiče přijatých žáků podrobnější informace před nástupem do 1. třídy?
Po skončení mimořádných opatření připravíme pro zákonné zástupce přijatých dětí informační schůzku s vedením školy a třídní učitelkou, kde budete seznámeni s organizací a dalšími informacemi pro příští školní rok.

Jaká je výše školného?
Výše školného je pro budoucí školní rok stanovena na 2600 Kč na měsíc.

Desatero pro budoucí prvňáčky
Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče.

Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
Umím uvázat na tkaničce kličku.
Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.